תקנון האתר

1. כללי
(א) אתר Ease (להלן: “האתר”) הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית ומשמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעל האתר ומפעילו הנו “Ease עולם של נוחות” (להלן: “Ease”).
( ב) פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: “פעולה”).
( ג) בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמע.
( ד) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין Ease.עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
( ה) ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
( ו) חשבונית מס תינתן אך ורק ביום המכירה בלבד! לא ניתן להפיק חשבונית מס, בתשלום בגיפט כארד!

2. הזכות/כשרות להשתמש באתר
רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
( א) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
( ב) המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
( ג) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
( ד) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
( ה) המשתמש אינו עובד של ספק המספק מוצרים לEase, לגבי מוצרים של אותו ספק.
( ו) המשתמש אינו עובד Ease.
Ease שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר. 
הרשמה לאתר והזנת פרטים אישיים
השימוש באתר יכול שיעשה הן על-ידי משתמשים מזדמנים והן על-ידי משתמשים רשומים. העלאת תכנים כלשהם לאתר (טיפים, קטעי שמע, סרטוני וידאו, השתתפות בבלוגים, פורומים וטוקבקים) תתאפשר רק למשתמשים שנרשמו לאתר (“משתמשים רשומים”). בעת ההרשמה תידרש להזין פרטים אישיים שלך (כגון: שם מלא, תאריך לידה, כתובת אי-מייל וכדומה) – עליך להזין פרטים נכונים בלבד ולעדכן ללא דיחוי את מנהלי האתר בכל מקרה של שינוי ו/או עדכון בפרטים אלה. בעצם הזנתך את פרטיך האישיים הינך מצהיר כי הפרטים שהזנת הינם נכונים ומדויקים. בנוסף, בעצם הזנתך את פרטיך האישיים, הינך נותן את הסכמתך שפרטים אלו יכללו, כפוף להוראות הדין, במאגר המידע של מנהלי האתר ולכך שמנהלי האתר יעשו בהם שימושים שונים לרבות, שליחת דיוור אלקטרוני ישיר לבקשתך, והכל – כפוף להוראות הדין הרלבנטי וכמפורט בהצהרת הפרטיות [לינק].
משתמש יקר – במידה שהינך מעוניין להסיר את פרטיך האישיים ממאגר המידע של מנהלי האתר ו/או אינך מעוניין שישלח אליך דיוור ישיר על-ידי מנהלי האתר וזאת לאחר שנרשמת מיוזמתך – הינך רשאי לדרוש זאת ממנהלי האתר בכתב בכתובת:  ease@easeswing.co.il   ומנהלי האתר ייענו לפנייתך , והכל -כמפורט בהצהרת הפרטיות.
במידה שיובא לידיעת מנהלי האתר, כי הזנת פרטים שאינם נכונים, רשאים מנהלי האתר לחסום את גישתך לאתר ולא לאפשר לך לעשות באתר כל שימוש. יחד עם זאת יובהר, כי לאחר שהזנת את פרטיך האישיים האמיתיים ונרשמת לאתר יהיה באפשרותך לשנות את פרטיך האישיים ו/או להוסיף פרטים מלבד שמך המלא ותאריך הלידה שלך.

3. אופן המכירה
( א) Ease מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל.
ספקים, בעלי חנויות, בתי העסק, ומפעיליהם (להלן: “הספקים”) מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות.
( ב) עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף פעולה”, המוצר או השירות המוצע למכירה, ומחיר המכירה (להלן “דף הפעולה”).
( ג) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: “טופס ההזמנה”), ואז הופך המשתמש ל”מבצע הפעולה”. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
לאחר ביצוע הפעולה ,תבוצע בEase בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש כי, עיסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שEaseתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין Ease.
.כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 72 שעות מסיום הליך המכירה.
המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו לEase לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור.
יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את Ease ו/או הספקים. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של Ease, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לספקים ו/או לEase ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה.

( ד) במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של Ease לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו הספקים ו/או Ease זכאים לבטל את ההזמנה.

( ה) במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, ולהשלים את מסירת פרטי כרטיס האשראי דרך מוקד ההזמנות הטלפוני , תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייצור קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של Ease בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו הספקים ו/או Ease זכאים לבטל את ההזמנה.

4. שיטת המכירה
( א) המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה.
( ב) מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
( ג) הגולש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
( ד) במכירה רגילה רשאי הגולש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב”אופן התשלום” את האפשרות להשלים את פרטי כרטיס האשראי בטלפון דרך מוקד ההזמנות של Ease. מכירה תחשב והושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג Ease לבין הגולש, מסר הגולש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.
(ה) לא ניתן לממש יותר משובר אחד לעסקה בסניפים ובאתר.
(ו) לא ניתן לממש כפל מבצעים ושוברים.

יובהר ויודגש, שכל המוצרים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי, אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה ללקוח ויוצע לצרכנים מוצר חלופי שווה ערך או כספם יושב להם לפי בחירתם.

5. מועדי המכירה
בשיטת המכירה הרגילה הנהוגה באתר ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.

6. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
( א) Ease ו/או הספקים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת שמגיעה חברת השליחויות בעת הגשת הצעתך. Ease ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. Ease ו/או הספקים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן. 
( ב) Ease ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של Ease ו/או של הספקים לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב, אבל יחד עם זה במקרים של עיכוב באספקה תנקוט החברה בכל האמצעים בכדי לפתור את סיבת העיכוב וכן תאפשר לצרכנים לבטל את העסקה ותשיב להם את כספם במלואו.
( ג) באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית Ease ו/או הספקים יאפשרו לצרכנים לבטל את העסקה בלי גביית דמי ביטול וכספם יושב להם במלואו, בנוסף Ease מיידעת את הצרכנים מראש מהם האזורים המוגבלים לאספקה ומספקת להם את המוצרים במקום סמוך למקום מגוריהם, אם הם מעוניינים בכך. אנו מספקים משלוחים לאזורי המשלוח אליהם מגיעה חברת צ'טה. במידה ואנו לא מגיעים לאיזור מגוריכם ניצור קשר לעדכון (ניתן להתעדכן באיזורי המשלוח באזורי החלוקה באתר צ'טה)
( ד) התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו Ease מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.
( ה) מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין (ימי
אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). Ease עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברת ההובלה “אוריין”

צ'טה מבצעת שליחויות לא מתואמות היינו, שליחויות ללא תיאום חלון זמנים, אשר אינו מחייב את הנמען להמתין בביתו למשלוח), כאשר הנמענים אינם נדרשים להמתין בביתם לשליח.

ויודגש כי, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית וככל שהדבר אפשרי או סביר שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

7. שירות לקוחות
( א) בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר הנוגעות למפרט הטכני של המוצר ,למידע על תפעול המוצר, אחריות, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי השירות בEase.
( ב) פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר  במקרים בהם המידע לא זמין ניתן לפנות ל Ease דרך אי מייל שירות לקוחות.
( ג) לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של Ease בדואר אלקטרוניease@easeswing.co.il    נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

8. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש
( א) הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
( ב) מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
( ג) מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לEase לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.
( ד) Ease מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. Ease תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
( ה) Ease נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, Ease לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

9. ביטולים
מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.

( א) ביטול עסקה/מכירה ע”י לקוח לפני משלוח המוצר:

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילויתי מסר על כך הודעה לשירות הלקוחות של Ease בדואר אלקטרוני ease@easeswing.co.il העסק ייגבה דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם.

( ב) ביטול עסקה/מכירה ע”י Ease לפני משלוח המוצר:

במידה ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית Ease לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואם נגבו כספים מהצרכן הם יושבו במלואם לצרכן.

( ג) ביטול לאחר משלוח המוצר:

במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של Ease בדואר אלקטרוני ease@easeswing.co.il     תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. בעת ביטול עסקה עקב פגם  – החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, המוצר יוחזר לאחד הסניפים באריזתו המקורית ללא כל פגם ע”י הלקוח.

בעת ביטול עסקה עם שליח עד לבית הלקוח לא יינתן החזר כספי על עלות המשלוח.

על שוברים, תווי קניה, כרטיסים נטענים שמומשו בחנות/באתר לא ניתן לקבל החזר כספי.

על עודפים וסוגי ב לא יינתנו החזרות והחלפות

( ד) ביטול רכישת שרות:

ברכישת שירות יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

( ה) ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם הודעה על הביטול תימסר בפקס/דואר/דוא”ל, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981.
במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, Ease תזכה את הלקוח וכספו יושב לו במלואו באמצעות חברת האשראי.

(ו) ביטול מכירה ע”י Ease והפסקת פעילות האתר:

בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, נבצר יהא מEase לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, Ease רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה “כוח עליון” משמעו : לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, Ease תהא רשאית לבטל מכירה רגילה במקרה שתקלה טכנית חמורה מנעה או מונעת ממרבית המשתתפים במכירה מלהגיש הצעות, או משבשת בצורה אחרת את ניהולה התקין של המכירה. ובמקרה כזה תימסר לצרכנים פירוט בכתב על סיבת הביטול.

יובהר ויודגש, שכל המוצרים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי, אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה תוך יום עסקים ויוצע לצרכנים מוצר חלופי שווה ערך או כספם יושב להם לפי בחירתם.
בוטלה מכירה כאמור Ease ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, Ease תהא רשאית לבטל מכירה רגילה, במקרה בו קיים חשד כי משתתף או משתתפים מנסים או ניסו לחבל במזיד בתוצאות המכירה ו/או במקרה בו נודע לEase לאחר פתיחת המכירה כי כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתה של Ease לא ניתן יהיה לספק את המוצרים שבמכירה במועד המובטח.

במידה ותחול טעות חריגה  בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית Ease לבטל את הרכישה וכספם של הצרכנים יושב להם.

במקרה של ביטול עסקה יושבו כספם של הצרכנים. יודגש כי בהתאם לכללי אמון הציבור, במקרה של ביטול עסקה על ידי העסק, תימסר לצרכנים פירוט בכתב על סיבת הביטול.

טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

האחריות לאספקתם, ביצועם, איכותם ועמידותם של השירותים המוצעים לרכישה באתר חלה על ספקי השירותים ועליהם בלבד.

כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד Ease ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר.

10. קניין רוחני
(א) כל זכויות הקניין הרוחני בEase, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של Ease בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר Ease, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
(ב) אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותו המפורשת של Ease מראש ובכתב.
(ג) אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בEase, בבסיס הנתונים בEase, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים Ease בלא קבלת הסכמת Ease מראש ובכתב.
(ד) אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים Ease לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת Ease מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
(ה) אין להציג את האתר בתוך מסגרת ( Frame ), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.
(ו) אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו Ease, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.
(ז) השם Ease וכן שם המתחם ( Domain name ) של האתר , סימני המסחר בEase (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של Ease וסימני המסחר שלה – הם כולם רכושו של Ease בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
(ח) אייקונים ( icons ) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה ,עיצוב ,הצגה מילולית ,סימני מסחר, סימני לוגו ( logo ) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של Ease ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן Ease נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
(ט) ככל שיש Ease סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו’) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

11. תנאים נוספים
(א) אם נופלת טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, היא לא תחייב את Ease וכספם של הצרכנים יושב להם במלואו. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
(ב) Ease אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית ( link ).
Ease אינה מתחייב כי הקישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
(ג) Ease ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז Ease שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, Ease לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
כמו כן, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
(ד) שנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים. ובמקרים אלו החברה תשיב את התמורה ששולמה על ידי הצרכנים באופן מלא.
(ו)רישומי המחשב של Ease בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
(ז)Ease שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. הרישומים יהוו ראיה לכאורה.

  לקוח אשר רוכש עם הטבה/מחיר מבצע, לא יוכל להנות גם ממשלוח חינם, אין כפל הנחות/הטבות.

מטעמי נוחות בלבד, ובשל אופי מוצרי הרשת, כתוב תקנון זה בלשון נקבה. כל שנכתב בלשון נקבה יש לראות כנכון גם לגבי גברים.

הרשת תשמח לענות לשאלות החברות בטלפון שירות הלקוחות הכללי של החברה.

12.  סמכות שיפוט
במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט באחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים.

הצהרת פרטיות – המחויבות שלנו להגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.

המידע שאנו אוספים
בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו’, נדרש מידע כמפורט:
שם כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו’.
לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר,
רושמים לגביו שם, דוא”ל, כתובת, טלפון וכו’.

מה אנחנו עושים עם המידע
במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו’).
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).
מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד
במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות. מצורף טופס בקשת מידע לכתובת הדוא”ל שלך בעניין מבצעים.

במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכו’, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

המחויבות שלנו לאבטחת מידע
אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.

יצירת קשר איתנו
לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה

גופים נוספים הפועלים מהאתר
באתר פועלים גם הגופים הבאים: אמון הציבור